Privacy Beleid

Jouw privacy is heel belangrijk voor mij.

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van (het verbeteren van) de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manon Koster Yoga / Fit met Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht heb vervaardigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Manon Koster Yoga / Fit met Yoga verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Manon Koster Yoga / Fit met Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken zijn o.a. de accommodatie, begeleiding, boekhoudprogramma, online reserveringssysteem, online payment service en de e-mailmarketing organisatie (Mailchimp).

Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manon Koster Yoga / Fit met Yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen via hallo@manonkoster.com om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@manonkoster.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Manon Koster Yoga / Fit met Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
Manon Koster Yoga / Fit met Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via hallo@manonkoster.com

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Manon Koster Yoga / Fit met Yoga
Contactpersoon voor privacyzaken:
Manon Koster: hallo@manonkoster.com

Opgesteld: 22 juni 2020 (met het publiceren van deze versie vervalt de geldigheid van vorige versie(s).